Obchodné podmienky

O svojich zákazníkov sa staráme s náležitou starostlivosťou a zodpovednosťou. Nižšie nájdete všeobecné obchodné podmienky.

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE služby a produkty DREAM 1 s.r.o.,

1/ Informácie o kupujúcom a predávajúcom /fyzická alebo právnická osoba/

Predávajúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie spoločnosť pod obchodným menom DREAM 1 s.r.o., registrovaná v OR pod číslom 140082/B so sídlom Hlavná ulica 91/5, 930 40 Štvrtok na Ostrove, Slovenská republika, telefónne číslo +421 915 835 502. Táto spoločnosť je výrobcom produktov a poskytovateľom služieb dostupných na webovej stránke www.bodkovano.sk

Fyzické produkty na stránke www.bodkovano.sk ponúka spoločnosť ako výrobca alebo sprostredkovateľ, čo je na danom produkte označené. Výrobky priamo od výrobcu sú handmade výrobky ušité priamo podľa návrhov značky DREAM 1. Produkty z online trhoviska sú taktiež handmade výrobky v „bodkovanom“ prevedení odporúčané spoločnosťou DREAM 1 v spolupráci s výrobcami zo Slovenska. 

2/ Informácie o produktoch a službách

Informácie o  produktoch a službách sú k dispozícii v slovenskom jazyku na webovej stránke uvedenej v bode1. Produkty a služby s tým spojené sú po objednaní a zaplatení dodané objednávajúcemu na základe výberu /dohody buď kurierskou službou DPD alebo s možnosťou osobného odberu a to v termíne podľa dohody. DPH a ani iné dane predávajúci kupujúcemu neúčtuje.

3/ Objednávka a nákup

Kupujúci zadáva objednávku elektronicky vyplnením príslušného formulára prostredníctvo E-shop na webovej stránke. Odoslaním formulára kupujúci vyjadruje súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami ako aj so spracovaním svojich osobných údajov.

Zoznam tovaru na stránkach www.bodokovano.sk je e-shop katalógom vyrábaného tovaru spoločnosťou DREAM 1 s.r.o,. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých zobrazených položiek. Dostupnosť tovaru bude vždy po overení potvrdená. Pre uskutočnenia objednávky je treba riadne dokončiť objednávku. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú aj fakturačnú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný. V prípade výberu možnosti osobného odberu bude s kupujúcim dohodnutý presný termín odberu objednaného tovaru. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky všetky zadané informácie skontrolovať.

Kupujúci má možnosť využiť zvýhodnenie ceny v rámci platných zliav , ktoré sú identické splnením daných podmienok na zvýhodnenie nadobudacích cien od dodávateľa.

Umiestnením ponuky predaja tovaru na internetových stránkach vyjadruje predávajúci svoju vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar, popr. služby za uvedených podmienok. Kúpna zmluva vzniká okamžikom doručenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcemu, ktorého platnosť potvrdzuje úhradou výšky sumy objednávky. Platnosť objednávky sa začína dňom pripísania uhradenej sumy na účet predávajúceho.  Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami a bez výhrady s nimi súhlasí.  Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený.

Uzavretá zmluva (objednávka kupujúceho) je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) Pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarifu telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa a kupujúci si tieto náhrady hradí sám.

Všetky ceny uvedené na webových stránkach spoločnosti www.bodkovano.sk,  sú maloobchodné katalógové ceny. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková (konečná) cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov dopravného, poprípade zliav plynúce z aktuálnej nákupnej ceny kupujúceho a kupujúci bude vyzvaný k ich schváleniu.

5/ Zrušenie objednávky

K zrušeniu objednávky príde aicky neuhradením čiastky danej objednávky stanovenom termíne splatnosti. Termín splatnosti je štandardne nastavený na tri kalendárne dní v prípade využitia úhrady prostredníctvom prevodu z účtu odo dňa objednania.

6/ Platby

Spôsob platby si kupujúci vyberie pri vyplňovaní objednávkového formulára. Jednou z možností je úhrada prostredníctvom prevodu z účtu kupujúceho na účet predávajúceho. K úhrade prevodom do variabilného symbolu je potrebné uviesť číslo objednávky. Doklad o úhrade – faktúra bude v tomto prípade vyhotovená a dodaná objednávateľovi spolu s objednaným tovarom. Uvedenú sumu objednávky je potrebné uhradiť čo najskôr – pretože, objednávka sa začne realizovať až po pripísaní sumy objednávky na účet predávajúceho.. V tomto prípade spoločnosti DREAM 1 s.r.o., no a najneskôr v deň splatnosti faktúry.

V prípade platby online, po odoslaní formulára presmeruje systém kupujúceho na ďalšiu stránku podľa jeho výberu spôsobu platby. Platba je úspešne dokončená zobrazením potvrdzujúcej správy, ktorá sa po úspešnom odoslaní úhrady ihneď zobrazí potvrdzujúcou správou. Daňový doklad k prebehnutej platby na základe príslušnej objednávky bude objednávajúcemu dodaný zároveň s dodávkou objednaného tovaru.   

V prípade neúspešnej úhrady je kupujúci informovaný správou zobrazenou na platobnej stránke a tiež uvedenú správu obdrží aj prostredníctvom emailu.

Platobný spôsob je napojený na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje technológiu bezpečného spracovania online platieb. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu kupujúci zadáva pomocou šifrovaného kanálu spoločnosti GP webpay s.r.o.

7/ Garancia vrátenia peňazí

Pri objednaní produktu alebo služby má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v rámci časového limitu do 14 dní od nadobudnutia fyzického produktu. Odstúpenie je možné previesť elektronickou formou zaslaním emailovej správy na adresu : s prehlásením, že od zmluvy kupujúci odstupuje. Pre zjednodušenie zaslania vrátenej sumy je potrebné uviesť do správy bankové číslo účtu kupujúceho.

Následne na to je potrebné zaslať produkt poštou alebo priniesť osobne na prevádzku spoločnosti DREAM 1 s.r.o., Shopping Palace  Cesta na Senec 2/A, Bratislava 82104 Bratislava s priložením faktúry za produkt, ktorej sa odstúpenie zmluvy týka.

Kupujúcemu bude zaslaný dobropis na sumu odpovedajúcu kúpnej cene ihneď po obdržaní produktu a uvedení bankového spojenia na kupujúceho.  Uvedená suma bude vrátená do 30 dní od odoslania dobropisu.

8/ Reklamácie a námietky

Prípadné reklamácie alebo námietky môže kupujúci kedykoľvek uplatniť elektronickou formou zaslaním emailovej správy na adresu : bodkovano@gmail.com . Pre podanie reklamácie či námietky nie je vytvorený žiadny formulár. Z vyjadrenia kupujúceho potrebuje byť jasné, v čom spočíva reklamácia či námietka a aký spôsob vybavenia žiada. O zadanej reklamácii či námietke rozhodne predávajúci najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie či námietky. Kupujúci obdrží vyrozumenie vrátane odôvodnenia emailom.

9/ Doručenie produktu alebo služby

Po úspešnom prebehnutí a potvrdení platby je kupujúcemu oznámený termín dodania zakúpeného produktu prostredníctvom email správy. V dohodnutom termíne bude produkt objednaný zákazníkom vyexpedovaný priamo na zadanú adresu kuriérom DPD. Ak sa kupujúci rozhodol pre osobný odber bude upozornený prostredníctvom SMS správy o možnosti odberu na prevádzke spoločnosti DREAM 1 s.r.o., Shopping Palace  Cesta na Senec 2/A, Bratislava 82104 Bratislava.

10/ Reklamácia (nedoručenie produktu alebo nesprístupnenie služby)

V prípade, že kupujúci obdržal potvrdzujúcu správu o úspešnom prebehnutí platby a produkt alebo služba mu neboli sprístupnené, alebo ak nastal iný problém, kupujúci kontaktuje predávajúceho na adrese : bodkovano@gmail.com

11/ Ochrana osobný údajov

Predávajúci vyhlasuje, že všetky údaje o kupujúcom získané v rámci objednávky a dodávky produktu a služieb sú bezpečne uložené v zabezpečenej databáze a predávajúci ich neposkytne tretím stranám. Kupujúci môže kedykoľvek požiadať predávajúceho, aby boli osobné alebo firemné údaje kupujúceho z databáze predávajúceho vymazané. Predávajúci mu bezodkladne vyhovie.

12/ Právna príslušnosť

Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode, zákonom č. 391/2015 Z. z., zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov všetky v platnom znení. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy týmito obchodnými podmienkami, a to len ustanoveniami výslovne pre podnikateľa určené, v ostatnom sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

13/ Účinnosť

Tieto obchodné podmienky platia od 1.7.2022. Informácie sú uvedené prostredníctvom webových stránok www.bodkovano.sk poprípade emailom. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Každá nová verzia obchodných podmienok bude dostupná na webových stránkach www.bodokovano.sk  označená dátumom platnosti. Všetky objednávky sa vždy riadia aktuálnou verziou platných obchodných podmienok.

Ďakujeme za vašu dôveru!

Menu